Bestuur

 Landelijke bestuur

Als landelijk bestuur worden door de jaarlijkse districtsvergadering leden gekozen voor een termijn van vier jaar. Dit bestuur heet de DistrictsAdviesRaad. In principe bestaat deze voor 50% uit predikanten en 50% uit leden.

Het bestuur van de Kerk van de Nazarener is een representatieve bestuursvorm en vermijdt op deze wijze de uitersten van een episcopale bestuursvorm (de bisschop heeft het laatste woord) enerzijds en van een onbeperkt congregationalisme (de plaatselijke gemeente heeft het laatste woord) anderzijds. 

De leken en de geestelijken hebben een gelijkwaardig gezag in de beraadslagende en wetgevende eenheden van de kerk zodat er een wenselijke en effectieve balans in bevoegdheden is. Wij zien dat niet alleen als een mogelijkheid voor participatie en dienst in de kerk, maar ook als een verplichting van de kant van zowel de leken als de geestelijken.

 

Organogram

Het organogram dat u hier aantreft is vooral bedoeld om de plaats van het district en de daaraan verbonden raden en activiteiten aan te geven in het grotere geheel van de Kerk van de Nazarener. Zowel op wereldwijd als op plaatselijk niveau zou het organogram nog aanzienlijk uitgebreid kunnen worden, maar gezien het doel en de overzichtelijkheid is dat niet gedaan.  

 

 Plaatselijke gemeenten

In Nederland zijn de plaatselijke gemeenten zelfstandig, maar niet autonoom. De landelijke voorzitter, in kerkjargon Districtssuperintendent genoemd, kan bijvoorbeeld niet “ingaan tegen het onafhankelijke besluit van een volledig georganiseerde kerk.”  Maar hij moet wel geraadpleegd worden bij het zoeken naar een predikant, en moet ook zijn toestemming geven.  Ook zal “iedere kerk het recht genieten om zijn eigen predikant te kiezen, daarbij slechts afhankelijk van de goedkeuring welke door de Algemene Vergadering is ingesteld. Iedere kerk zal ook afgevaardigden naar de verschillende vergaderingen kiezen, haar eigen financiën beheren en zorg dragen voor alle andere zaken die te maken hebben met het leven en werken van die plaatselijke kerk.” 

Tegelijkertijd draagt iedere gemeente bij aan het landelijk werk door middel van een districtsbijdrage, aan onderwijs door een bijdrage voor de hogeschool (EuNC) enz. Zie hier het samenspel van plaatselijk en district in de praktijk.

 

 Landelijk voorzitter

Nederland is voor de internationale kerk een District en elk district heeft een landelijk voorzitter, Districtssuperintendent genaamd. Volgens het handboek heeft hij of zij een "toezichthoudende rol" en zal hij de plaatselijke kerk aanvullen en assisteren bij de vervulling van haar zending en bereiken van haar doelen. De superintendenten zullen het moreel opbouwen, zorgen voor motivatie, hulp bieden op het gebied van bestuur en methodes, en initiatieven nemen tot en het aanmoedigen van het stichten van nieuwe kerken en preekpunten."

 Districtsvergadering

Een keer per jaar wordt binnen de kerken in Nederland een zgn. 'Districtsvergadering' georganiseerd. Vanuit de lokale gemeenten worden afgevaardigden gekozen die voorstellen kunnen doen en/of daarover stemmen, de landelijke financiën regelen en verslagen aannemen van de diverse raden.

 Wereldwijd

Nederland maakt als district deel uit van de Regio Eurasia (www.eurasiaregion.org), die landen omvat van Ierland tot Oekraïne/India en Denemarken tot Italië/Spanje. Wereldwijd is er een bestuur van zes Algemene Superintendenten die samen een bestuur vormen. Meer informatie hierover is hier te vinden. Eén maal per vier jaar wordt een wereldwijde vergadering (General Assembly) gehouden waarbij alle Districten afgevaardigden sturen die kunnen stemmen over voorstellen en verslagen van diverse raden en organen.

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken